top of page

Regulamin

Właścicielem Sklepu Internetowego mieszczącego się na stronie www.turboshop3000.pl jest firma Michał Pisarski Tech Melon z siedzibą przy ulicy Hallera 81, 05-820 Piastów, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5342569817, REGON 368994231.

 

Adres poczty elektronicznej e-mail: kontakt@turboshop3000.pl

Rachunek bankowy: PL80114020040000310279503404

 

Słownik pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

 

Przedsiębiorca – podmiot prawa, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym www.turboshop3000.pl.

Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie internetowym (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (w tym zawarcie umowy sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwany w dalszej części także „Klientem”).

Reklamacja – tryb postępowania w razie wystąpienia wady sprzedanego towaru.

Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy, który sprzedał towar Konsumentowi, w sytuacji ujawnienia się wady fizycznej lub prawnej.

Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie internetowym.

Wada istotna – podstawa umożliwiająca skorzystanie przez Konsumenta określonych praw z tytułu rękojmi.

Sklep internetowy – serwis internetowy należący do Michał Pisarski Tech Melon, na którym nastąpiło złożenie zamówienia przez Kupującego.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu internetowego.

2. Do składania Zamówień w Sklepie internetowym, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej e-mail, jak również przeglądarki internetowej stron www.

3. Głównym przedmiotem świadczenia turboshop3000.pl jest sprzedaż autorskich gadżetów

4. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie przez Klienta zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

5. Składane na stronie zamówienia na produkty prezentowane przez turboshop3000.pl stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert zakupu. Umowa sprzedaży jest zawierana z chwilą potwierdzenia zamówienia przez turboshop3000.pl w formie wiadomości e-mail, wysłanej do Klienta. Do czasu otrzymania tego potwierdzenia, Klient jest uprawiony do anulowania zamówienia.

6.  turboshop3000.pl dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych Towarów, były jak to najbardziej możliwe, zgodne z rzeczywistością.

7. Konsument może porozumieć się z turboshop3000.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, adres kontakt@turboshop3000.pl

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawa Kodeks cywilny oraz ustawa o prawach konsumenta.

9. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

 

SPRZEDAŻ TOWARÓW

 

1. Wszystkie ceny Towarów, podane w Sklepie Internetowym są wartościami brutto, wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają wszelkie podatki i daniny publiczne, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

2. Oprócz ceny Towaru, Konsument pokrywa również koszty jego dostarczenia, na adres wskazany w złożonym zamówieniu.

3. Koszt dostawy jest doliczany do kwoty zamówienia.

4. Koszt dostawy kupionego przez Konsumenta Towaru uzależniony jest od wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy.

5.  turboshop3000.pl honoruje następujące formy płatności:

a) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego 

b) płatność online za pośrednictwem szybkiego przelewu internetowego

6. Jeżeli Konsument wybierze opcję płatności „przelewem na rachunek bankowy turboshop3000.pl”, cenę Towaru, powiększoną o koszt dostawy powinien zapłacić, na rachunek bankowy turboshop3000.pl: 80 1140 2004 0000 3102 7950 3404, podając w tytule przelewu: Zapłata za: /nr zamówienia + data/.

7. Termin płatności w przypadku płatności kartą płatniczą, przelewem elektronicznym lub za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Ponline – bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

1. Zamówienia turboshop3000.pl przyjmuje drogą elektroniczną z wykorzystaniem Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu 24 h/dobę.

2. Złożone przez Klienta zamówienia zostaną realizowane niezwłocznie, nie później niż w terminie do 4 dni roboczych od dnia złożenia. 

3. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep internetowy, należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu internetowego.

5. turboshop3000.pl jest zobowiązany dostarczyć zamówiony i kupiony przez Konsumenta Towar bez wad fizyczny i prawnych.

6. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego, jednak nie później niż 4 dni robocze po zaksięgowaniu tej wpłaty.

7. W sytuacji, w której z przyczyn obiektywnych i niezależnych od turboshop3000.pl, zamówionego Towaru nie będzie w magazynie, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość wyboru między zmianą zamówionego Towaru na inny, dłuższym czasem realizacji lub możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, a w konsekwencji zwrotu wszystkich wpłaconych środków pieniężnych.

8. Kupujący przy złożeniu zamówienia, w celu prawidłowego przebiegu transakcji, powinien podać numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej e-mail, które będą konieczne do potwierdzenia złożonego zamówienia.

9. Podanie nieprawidłowych danych przez Kupującego może uniemożliwić realizację złożonego zamówienia, a w szczególności podanie przez Klienta błędnego adresu dostawy Towaru, może spowodować opóźnienie w jego dostawie.

10. Klient oświadcza, że upoważnia turboshop3000.pl do wystawiania dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy i przesłania go w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail.

 

 

WYSYŁKA TOWARU

 

1. Kupiony przez Konsumenta Towar dostarczany jest firmą kurierską na obszarze Polski, na adres wskazany przez Klienta przy złożeniu zamówienia, jako adres dostawy. Możliwe jest także dostarczenie Towaru poprzez Paczkomaty InPost do wskazanego przez Konsumenta paczkomatu.

2. Dostarczenie Towaru do Konsumenta jest płatne, z zastrzeżeniem warunków z działu „Sprzedaż towarów”.

3. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, turboshop3000.pl zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera, który będzie zawierał dane odbiorcy i kuriera, jak również krótki opis wyglądu Towaru oraz niezwłoczne poinformowanie o tym turboshop3000.pl

4. W przypadku zakupu więcej niż jednego produktu, zamówienie może zostać dostarczone w więcej niż jednej przesyłce. Klient nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów.

 

 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z turboshop3000.pl bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru do siedziby sklepu), w termie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, a więc objęcia przez Konsumenta Towaru w posiadanie lub objęcia Towaru w posiadanie przez wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, zaś w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin trzydziestodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.

2. Konsument korzystając z uprawnienia wskazanego w punkcie 1, może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie.

3. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres e-mail: kontakt@turboshop3000.pl.

4. W razie skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument ponosi wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu (dostarczenia) Towaru do siedziby turboshop3000.pl

5.  turboshop3000.pl dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.

6.  turboshop3000.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.

7. Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru turboshop3000.pl lub przekazania go osobie upoważnionej przez turboshop3000.pl niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

8. Zwrotu Towaru Klient powinien dokonać na adres siedziby turboshop3000.pl.

9. Kupujący niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

10. Konsumentem, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w ust. 1, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. Właściciel sklepu informuje, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

 

REKLAMACJE

 

1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym podlegają 2-letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny.

2. turboshop3000.pl zaleca zachowanie dowodu zakupu.

3. W zgłoszeniu reklamacyjnym przesłanym na adres mailowy Kupujący powinien podać szczegóły reklamacji, w szczególności jaki Towar reklamuje, kiedy wada została zauważona, jak również okoliczności uzasadniające reklamację i żądania Kupującego.

4. turboshop3000.pl w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Konsumenta reklamacji, poinformuje go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia.

5. Przesyłka z reklamowanym Towarem powinna zawierać oświadczenie Konsumenta, zawierające opis wady Towaru oraz aktualny adres zwrotny Klienta, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt z Konsumentem.

6. Jeżeli w wyniku uznania przez adapisarska.pl reklamacji za zasadną, Towar zostaje wymieniony na nowy. W wyniku odrzucenia reklamacji jako niezasadnej, adapisarska.pl informuje o tym fakcie poprzez kanał wybrany przez Klienta.

7. Jeżeli turboshop3000.pl na żądanie Klienta obniżył cenę reklamowanego Towaru lub ma zwrócić środki pieniężne (cenę Towaru), to odpowiednie roszczenie z takiego tytułu, zostanie zrealizowane przez turboshop3000.pl, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. W sytuacji gdy reklamowany Towar nie zostanie przez Klienta odebrany, turboshop3000.pl wezwie Klienta na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z Nim osobiście uzgodniony, do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, turboshop3000.pl uzna postępowanie reklamacyjne za zakończone. 

9. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, nie będzie rozpatrywana.

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupującego jest Michał Pisarski Tech Melon

2. Michał Pisarski Tech Melon zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 25 maja 2018 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Michał Pisarski Tech Melon w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności.

bottom of page